باتری چیست؟

باتری منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنش‌های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود، این انرژی در قطب‌های باتری قابل دریافت است.
باتری در ایران باستان در فاصله سالهای ۲۵۰ ق. م تا ۲۲۴ پ. م در تیسفون ساخته شد. این باتریها به باتری‌های بغداد مشهورند. شرکت جنرال الکتریک این باتریها را با روش تعیین عمر کربنی شبیه‌سازی کرده است. 
باتری چشمه ای از انرژی پتانسیل الکتریکی است که از تبدیل دیگر انرژی ها به انرژی الکتریکی به وجود […]

کارکرد باتری ها

هر مدل از باتری ها از یک یاچند سلول کوچک داخلی تشکیل شده است. هر سلول شامل دو نیم سلول است که به صورت سری توسط ماده‌ای به نام الکترولیت که رسانای الکتریکی می‌باشد به هم متصل اند. با اتصال باتری به مصرف‌کننده یون‌های منفی از طریق سیم هادی به مصرف‌کننده وارد شده و بعد از ایجاد انرژی در آن به سمت یون‌های مثبت حرکت  می‌کنند و به تدریج […]